•  
  • فهرست پرسش های بودجه و امور مالی

   سقف اعتبارات بودجه متفرقه چگونه تعیین می‌گردد؟

   با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان 100درصد درآمدهای واریزی سازمان می بایست جهت رفع نیازها به این دستگاه عودت گردد ولی سقف اعتبارات در کتاب قانون بودجه تعیین می گرددکه در حال حاضر این سقف 36% درآمدهای واریزی را شامل می شود.

   بودجه متفرقه از چه محلی بر چه اساسی می‌باشد؟

   اعتبار ردیف متفرقه از محل درآمدهای سازمان می باشد و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان به این دستگاه تخصیص می یابد.

   انواع بودجه چیست؟

   الف: بودجه جاری ب: بودجه تملک دارائیهای سرمایه ایی{طرح 10301003 توسعه ، تجهیز،تکمیل و خرید ساختمانها {طرح 10301004 تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها

  • طبقه بندی پرسش های متداول
  • طرح یک پرسش
   آیا پاسخ پرسش خود را یافت نمی کنید؟ لطفا سوال خود را با ما درمیان بگذارید.