• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمانخوزستان / مسجدسلیمانکد مرکز: 507مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر ساسان رجبی فارسانیآدرس: آدرس: مسجد سلیمان - بلوار دره اشکفت
   کد پستی: 6491653695تلفن: 43264125 - 061نمابر: 43264125
   پزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمان
   2پزشکی قانونی شهرستان گتوندخوزستان / گتوندکد مرکز: 503مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مازیار افشینآدرس: آدرس: گتوند - بلوار ورودی –درمانگاه شبانه روزی امام علی(ع)
   کد پستی: 6455156636تلفن: 36326690 - 061نمابر: 36326690
   پزشکی قانونی شهرستان گتوند
   3پزشکی قانونی شهرستان شوشترخوزستان / شوشترکد مرکز: 494مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر محسن شه نظریآدرس: آدرس: شوشتر - چهارراه رجائی –بالاتر از بانک رفاه- جنب اتحادیه صنف
   کد پستی: 6451643457تلفن: 36221870 - 061نمابر: 36221870
   پزشکی قانونی شهرستان شوشتر
   4پزشکی قانونی شهرستان شوشخوزستان / شوشکد مرکز: 493مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکترسید علی علویآدرس: آدرس: شوش - زیبا شهر- خیابان 18 متری نبش نرگس5
   کد پستی: 6455156636تلفن: 42815151 - 061نمابر: 42815151
   پزشکی قانونی شهرستان شوش
   5پزشکی قانونی شهرستان رامهرمزخوزستان / رامهرمزکد مرکز: 479مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکتر غلامرضا حیدرنژادآدرس: آدرس: رامهرمز – خ طالقانی غربی – پشت پارک شهداکد پستی: 6381714434تلفن: 43534677 - 061نمابر: 43534677پزشکی قانونی شهرستان رامهرمز
   6پزشکی قانونی شهرستان دزفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 476مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مصطفی گل گلآدرس: دزفول - کوی آزادگان – بلوار دانشگاه –جنب نظام پزشکیتلفن: 42428700 - 061نمابر: 42428700پزشکی قانونی شهرستان دزفول
   7پزشکی قانونی شهرستان خرمشهرخوزستان / خرمشهرکد مرکز: 473مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر علی کاییدیانآدرس: آدرس: خرمشهر - خیابان آرش-خیابان12متری فرعی7خیابان جهان آراکد پستی: 6418635335تلفن: 53546881 - 061نمابر: 53544690پزشکی قانونی شهرستان خرمشهر
   8پزشکی قانونی شهرستان حمیدیهخوزستان / حمیدیهکد مرکز: 472مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر جلیل عالمی سعیدآدرس: آدرس: حمیدیه – خیابان امام – جنب بانک کشاورزی
   کد پستی: 6344133881تلفن: 36724082 - 061
   پزشکی قانونی شهرستان حمیدیه
   9پزشکی قانونی شهرستان امیدیهخوزستان / امیدیهکد مرکز: 467مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانآدرس: آدرس: امیدیه- بالاتر از میدان فرمانداری – فاز 6
   کد پستی: 6373153131تلفن: 52630222 - 061نمابر: 52630222
   پزشکی قانونی شهرستان امیدیه
   10پزشکی قانونی شهرستان بهبهانخوزستان / بهبهانکد مرکز: 459مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکتر عبدالمحمد غلامیان نژادآدرس: آدرس: بهبهان - بلوار شهید چمران-خیابان بهارستان کد پستی: 6361655364تلفن: 52825620 - 061نمابر: 52825620پزشکی قانونی شهرستان بهبهان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز