• شرح وظایف

      1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی

      2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی

      3- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها