• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان

      نام مدیر: دکتر فرزاد حسینی

      پزشکی قانونی از حدود نه دهه قبل به صورت اداره ای وابسته به دادگستری فعالیت خود را آغاز نموده است اما تأسیس سازمان پزشکی قانونی کشور به سال1372 برمی گردد که در طول سال‌های پس از آن توسعه فعالیت های علمی و پرسنلی پزشکی قانونی را به دنبال داشته است.